قدردانی معاون رییس جمهورورییس سازمان برنامه وبودجه کشور ازسازمان چای کشور

تعداد بازدید : 694

دکترنوبخت معاون رییس جمهورورییس سازمان برنامه وبودجه کشور طی تماس تلفنی باآقای مهندس جهانساز رییس سازمان چای کشور باابرازخرسندی اززحمات وتلاشهای سازمان چای کشور تشکروقدردانی نمودند .

روزگذشته آقای دکترنوبخت معاون رییس جمهورورییس سازمان برنامه وبودجه کشور طی تماس تلفنی باآقای مهندس جهانساز رییس سازمان چای کشور ضمن پیگیری روندخرید تضمینی برگ سبز چای ،روند پرداخت مطالبات چایکاران و فعالیت کارخانجات چایسازی درامرتولید چای خشک وایجاد رونق تولید درصنعت چای کشور  باابرازخرسندی اززحمات وتلاشهای .
  سازمان  چای کشور تشکروقدردانی نمودند وهمچنین دستور مساعدت لازم درپرداخت مطالبات چایکاران استانهای شمالی را نیز صادر فرمودند.

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است