اداره چای شهرستان لنگرود

رئیس اداره

آدرس

کدپستی

نمابر

تلفن

کد استان

علی عسکری

خیابان مدرس(سه راه جاده چمخاله)- میدان بسیج- خیابان شریعتی(گمرکات) اداره چای لنگرود 

4471876458

42522212

42522212

42527300

013