آمار بهای هر کیلو برگ سبز چای

آمار بهای هر کیلو برگ سبز چای از سال 1389 تا 1401 به تفکیک درجه یک و دو
 
سال
درجه یک (ریال) درجه دو (ریال) توضیحات
1389 5,400 2,900  
1390 6,000 3,000 قیمت «درجه دو» از 12 مرداد با افزایش 300 ریال به 3,300 ریال تغییر کرده است.
1391 7,000 3,900  
1392 12,000 6,500  
1393 18,000 10,000  
1394 21,800 12,100  
1395 24,525 13,734  
1396 26,242 14,695  
1397 27,292 15,283  
1398 32,750 18,492 قیمت «درجه یک و دو» از ابتدای ماه خرداد به ترتیب به 36,000 و 22,000 ریال تغییر کرده است.
36,000 22,000
1399 46,000 33,000  
1400 66,900 47,812  
1401 92,000 71,000