30 دیماه آخرین مهلت ثبت درخواست در سامانه مسکن وزارت جهاد کشاورزی

30 دیماه آخرین فرصت ثبت اطلا عات هویتی متقاضیان مسکن می باشد که این مهلت غیر قابل تمدید و آخرین مهلت جهت ثبت درخواست می باشد.

  • نویسنده : روابط عمومی سازمان چای کشور
  • تاریخ درج : ۲۵ دی ۱۳۹۹
  • تعداد بازدید: 686