برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی امور چای

13022419113

به منظور ارتقاء سطح دانش و توانمندسازی بهره برداران صنعت چای (چایکاران، کارخانجات چایسازی و صنایع وابسته به چای)، ادارات چای شهرستان اقدام به نیازسنجی دورههای آموزشی - ترویجی نموده و به اداره ترویج و جلب مشارکت سازمان چای کشور اعلام می¬نمایند. پس از بررسی و اولویت¬بندی نیازهای آموزشی و ترویجی مذکور همراه با سرفصل آموزشی مورد نظر در قالب تقویم دوره آموزشی به تفکیک مخاطبین، حسب مورد در شهرستان و یا در سازمان چای تنظیم می¬گردد و مطابق با تقویم پیش¬بینی شده دوره های مذکور برگزار می¬شود.  نتایج نظارت و ارزیابی در بهبود دوره¬های بعد مورد استفاده قرار می¬گیرد.

  • تاریخ درج : ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
  • تعداد بازدید: 5168