پیگیری و نظارت بر تأمین و توزیع نهاده‌های مورد نیاز چای

13022419105

سازمان چای کشور به منظور افزایش بهره¬وری باغات چای اقدام به پیش¬بینی، نیازسنجی و نظارت بر توزیع نهاده¬های مورد نیاز چای می¬نماید. پس از پیشنهاد سازمان چای کشور به سازمان جهاد کشاورزی استان، مساحت کل باغات چای، نوع و مقدار و زمان تأمین نهاده بررسی و تصمیم نهایی در ستاد وزارتخانه مشخص و سهمیه¬های استانی ابلاغ می¬گردد. شرکت¬های خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیه¬های شرکت تعاونی چایکاران جهت دریافت سهمیه اقدام نموده و در زمان مشخص بین چایکاران متقاضی توزیع می¬گردد. سازمان چای کشور بر نحوه توزیع و مصرف نهاده¬ها نظارت می نمایند.

  • تاریخ درج : ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
  • تعداد بازدید: 235