توصیه های فنی هواشناسی کشاورزی در حوزه چای در هفته جاری (17 تا 23 خرداد 99)

تعداد بازدید : 2088

توصیه های فنی بخش چای

 کودپاشی مرحله دوم )سرک( شامل کودهاي نیتروژنه مثل اوره و پتاسه بصورت مخلوط با خاک جهت بهره وري بالاتر و جلوگیري از هدر رفت
کود در اثر شرایط آب و هوایی هفته جاري در باغات دیم چاي
 محلول پاشی کودهاي سرک )نیتروژنه و پتاسه( باغات چاي ترجیحا در صبح یا غروب
 جلوگیري از آبیاري در ساعات گرم روز
 خودداري از محلول پاشی در زمان ورزش باد

فرمت : pdf حجم :549.3096 KB

فرمت : pdf حجم :549.3096 KB

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است