توصیه ها ی عمومی و تخصصی در خصوص اپیدمی کوید19 در محصول چای

تعداد بازدید : 2057

توصیه هاي عمومی
اقدامات کنترلی ذیل گذشته از نوع شغل براي همه افراد می تواند مفید باشد.
-1 به طور مکرر دستان خود را با آب و صابون مایع به مدت دست کم 20 ثانیه بشویید. در صورتی که آب و
صابون مایع در دسترس نیست، می توانید از پنبه آغشته به الکل 60 درصد استفاده کنید.
-2 از دست زدن به چشمان، بینی، یا دهان خود با دست هاي نشسته پرهیز کنید.
-3 از تماس نزدیک (کمتر از دو متر) با افراد بیمار یا مشکوك خودداري کنید.
-4 خواب کافی، کاهش اضطراب، نوشیدن مایعات کافی و تغذیه مناسب سهم بیشتري در کاهش ابتلا به بیماري دارد.
-5 تغذیه سالم و استفاده از انواع مواد غذایی نظیر میوه و سبزیجات تازه (جهت تقویت سیستم ایمنی بدن
در مقابل عوامل میکروبی به خصوص کرونا ویروس).
دستورالعمل مدیریت بحران مقابله با مخاطرات اپیدمی کووید- 19 (کروناویروس) در محصول چاي
١٣
توصیه هاي تخصصی براي پیشگیري از ابتلا به کرونا ویروس جدید
کلیه کشاورزان از جمله چاي کاران می بایست موارد بهداشتی ذیل را براي پیشگیري از ابتلا به کرونا ویروس جدید رعایت
نمایند:
بهداشت فردي را رعایت نمایند. 
از مصرف کودهاي انسانی و حیوانی اجتناب نمایند. 
تا حد امکان از تماس مستقیم با حیوانات وحشی، دام و حیوانات اهلی بپرهیزند. 
هنگام کار با کود، خاك و یا ابزار کار و سایر سطوح که امکان آلودگی وجود دارد ، حتم اً از دستکش استفاده 
نمایند.
بعد از کار استحمام نمایند و لباس هاي آلوده خود را بشویند. 
حتی الامکان از توالت هاي بهداشتی در مزارع و باغ هاي بزرگ استفاده نمایند. 
در صورت استفاده مشترك از ماشین آلات کشاورزي، می بایست بعد از اتمام کار کلیه سطوح تماس 
ضدعفونی شود.
توصیه می شود هنگام رفتن به یک مکان عمومی، ورود به مکان هاي شلوغ یا سرپوشیده استفاده از وسایل حمل و 
نقل عمومی و غیره ماسک یا سه لایه پارچه م عادل آن و دستکش استفاده کنید و دستان خود را آب و صابون
بشویید.
در صورت تماس با سطوح آلوده، پوست را با مالیدن الکل روي آن ضدعفونی کنید. 
از تماس مستقیم دست و ترشحات با محصولات کشاورزي قابل عرضه در بازارهاي نزدیک محلی خودداري شود. 
افراد بیمار یا مشکوك می بایست در خانه استراحت نمایند. 
از سموم کشاورزي براي گندزدایی سطح محصولات استفاده نکنید. 
از ظروف و کیسه هاي سالم نو و تمیز براي حمل و بسته بندي محصولات استفاده کنید. 
از خوردن و آشامیدن در مزرعه یا باغ بدون دسترسی به آب و مواد شوینده خودداري کنید. 
دستورالعمل مدیریت بحران مقابله با مخاطرات اپیدمی کووید- 19 (کروناویروس) در محصول چاي
١۴
با باز گذاشتن درب و پنجره منزل و انبار اجازه دهید، هوا تهویه شود. 
لباس کار خود را از سایر لباس هایتان جدا کنید. 
محل استراحت و ظروف افراد بیمار یا افراد مشکوك به بیماري را جدا نمایید. 
در صورت دارا بودن علایم بیماري (تب، لرز، سرفه خشک، تنگی نفس و ناخوشی مشهود) به نزدیکترین مرکز جامع 
خدمات سلامت براي مشاوره مراجعه نمایید.
لباس کار و وسایل مورد استفاده خود را در معرض نور خورشید به دلیل خاصیت میکروب کشی آن قرار دهید . 
کارگران برداشت کننده محصول باید دست هاي تمیز، ناخن هاي کوتاه و موي بسته باشند و در حین برداشت از کش یدن 
سیگار خودداري کنند.
نکته 1 : با توجه به این که وجود اسید نوکلئی ک وی روس در مدفوع فرد مبتلا به کرونا ویروس مثبت شده است ،
می بایست احتیاط هاي لازم در خصوص عدم استفاده از کود هاي انسانی و حیوانی و رعایت بهداشت فردي
جدي گرفته شود. قبل از خوردن غذا و پس از اجابت مزاج دست هایتان را دست کم 20 ثانیه با مواد ضدعفونی کننده و
صابون بشویید. پس از ورود به دستشویی و قبل از کشیدن سیفون درب آن را ببندید.
براي تهیه و استفاده از سفیدکننده (وایتکس) رقیق شده رعایت موارد ذیل ضروري است:
الف) از ماسک ، دستکش و پیش بند ضد آب استفاده شود.
ب) استفاده از عینک براي محافظت از چشم در برابر پاشیدن توصیه می شود.
ج) محلول هاي سفیدکننده را در محل هاي با تهویه مناسب مخلوط نموده و از آن ها استفاده گردد.
د) سفید کننده با آب سرد مخلوط گردد (آب گرم، باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم می گردد و آن را ناکارآمد می نماید).
دستورکار گندزدایی سطوح و ضدعفونی
-1 تمامی سطوح داراي تماس مشترك (نظیر دستگیره درب ، میله را ه پله، پشتی صندلی ها وفرمان خودرو
و…) باید ابتدا نظافت وسپس براساس موارد گفته شده در موارد بعدي این دستور کار گندزدایی گردد.
دستورالعمل مدیریت بحران مقابله با مخاطرات اپیدمی کووید- 19 (کروناویروس) در محصول چاي
١۵
-2 هنگام نظافت وگندزدایی خو درو واماکن بسته باید خالی از افراد و یا داراي تهویه مناسب بوده و در حین
گندزدایی پنجره ها باز و فرد باید از دستکش و ماسک مناسب استفاده نماید.
-3 دو مرحله نظافت با مواد شوینده وگندزدایی جدا از یکدیگر بوده و نباید هیچ گونه اختلاطی بین شوینده
وگندزدا ایجاد گردد.
-4 محلول گندزدا باید روزانه تهیه گردد (کارایی آن پس از گذشت 24 ساعت کاهش می یابد).
-5 گندزدا با آب سرد تهیه گردد.
-6 گندزدایی سطوح با دستمالی که توسط محلول گندزدا آغشته شده، براي سطوح انجام می شود. ابتدا
دستمال خیس گردد و با فشردن آب اضافی آن گرفته و بر سطوح کشیده شود.
-7 لازم است رطوبت ناشی از مواد گندزدا به صورت خود به خودي خشک شود.
-8 مدت حدود 10 دقیقه ماندگاري براي اثر بخشی مواد گند زدا بر روي سطوح توصیه می گردد.
-9 بهتر است از مواد بر پایه الکلی جهت ضد عفونی دست استفاده گردد و در صورت در دسترس نبودن ماده
الکلی ازماده موثره داراي کلر به شرح ذیل استفاده شود.
راهنماي غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم
محلول اولیه: عمده محلول هاي سفیدکننده خانگی حاوي هیپوکلریت سدیم % 5 (معادل 50000 پی پی ام کلر ) قابل
دسترس هستند.
محلول توصیه شده: محلول 1:100 از هیپوکلریت سدیم % 5 توصیه می شود. استفاده از یک قسمت س فیدکننده به 99
قسمت آب سرد لوله کشی (محلول 1:100 براي گندزدایی سطوح) که براي دست یابی به غلظت مناسب
هیپوکلریت سدیم، نسبت سفیدکننده به آب را تنظیم کنید . به عنوان مثال ، براي آماده سازي
سفیدکننده هاي حاوي دو و نیم درصد هیپوکلریت سدیم، از دو برابر بیشتر از سفیدکننده استفاده کنید (یعنی دو قسمت
سفیدکننده به 98 قسمت آب).
کلر قابل دسترس بعد از رقیق سازي: براي سفیدکننده حاوي پنج درصد هیپوکلریت سدیم یک محلول 1:100 ، کلر
قابل دسترس در حدود پنج صدم درصد یا 500 پی پی ام خواهد بود. محلول هاي سفیدکننده شامل غلظت هاي دیگر از
هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا رقت مورد نظر حاصل گردد.
دستورالعمل مدیریت بحران مقابله با مخاطرات اپیدمی کووید- 19 (کروناویروس) در محصول چاي
١۶
زمان تماس براي کاربردهاي متفاوت
سطوح غیرمتخلخل: بیشتر یا مساوي 10 دقیقه توصیه می گردد .
گندزدایی از طریق غوطه ورکردن اقلام: زمان تماس 30 دقیقه توصیه می شود (براي تی ها، دستمال، لباس، دستکش و
نظایر آن کاربرد دارد).
نکته: سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد (مانند تمیزکردن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات بدن قبل
از گندزدایی یا غوطه وري).
احتیاط هاي لازم براي استفاده از سفید کننده ها
* سفید کننده ها موجب خوردگی در فلزات می گردند و به سطوح رنگ شده صدمه می زنند.
* از تماس با چشم باید خود داري گردد. اگر سفیدکننده به چشم وارد گردد، بلافاصله باید به مدت 15 دقیقه با آب
شسته شود و با یک پزشک مشورت گردد .
* از به کار بردن سفید کننده ها به همراه سایر مواد شوینده خانگی اجتناب گردد ؛ زیرا کارایی آن را کاهش داده و
می تواند باعث واکنش هاي شیمیایی خطرناك شود . به عنوان مثال ، گازهاي سمی در هنگام مخلوط
کردن سفید کننده با مواد شوینده اسیدي (مانند موادي که براي تمیز کردن توالت استفاده می شود )
تولید می گردد و این گاز می تواند ب اعث جراحت و حتی مرگ گردد . در صورت لزوم ابتدا از مواد شوینده
استفاده نمایید و قبل از استفاده از سفید کننده براي ضدعفونی، محل را کاملاً با آب بشویید.
* سفید کننده رقیق نشده وقتی در معرض نور خورشید قرار می گیرد، گاز سمی آزاد می نماید؛ بنابراین سفیدکننده ها
باید در مکان خنک، دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.
* هیپوکلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه می شود؛ براي اطمینان از اثر بخشی آن، از سفیدکننده هایی که اخیراً تولید
شده خریداري نموده و از ذخیره بیش از حد خودداري گردد.
* اگر از سفید کننده رقیق استفاده می کنید، محلول رقیق شده را روزانه و تازه تهیه نموده و بر روي آن برچسب تاریخ
رقیق سازي قید شود و محلول هاي تهیه شده بلااستفاده را بعد از 24 ساعت دور بریزید.
* مواد آلی موجب غیرفعال شدن سفیدکننده ها می گردند؛ بنابراین ابتدا سطوح آغشته به مواد آلی با ید تمیز شده
و قبل از گندزدایی با ماده سفیدکننده، عاري از مواد آلی گردد.
* سفیدکننده رقیق شده را باید دور از نور خورشید، در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان نگه داري نمود.
دستورالعمل مدیریت بحران مقابله با مخاطرات اپیدمی کووید- 19 (کروناویروس) در محصول چاي
١٧
پیوست ها

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است