آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

15 , اردیبهشت , 1397
تفاوت-مزایده-و-مناقصه-1030x346

شماره 760 /10 مورخ 15/ 2 /97

سازمان چای کشور درنظر دارد به استناد مجوز شماره 45523 مورخ 97/2/5 سازمان برنامه و بودجه كشور مبنی بر ابلاغ خرید تضميني برگ سبز چای، به منظور تامین نیروی انسانی(فصلی) مورد نیاز خود در امر نظارت بر خرید برگ سبز چای،احصای آمار و اطلاعات خرید روزانه چای و انتقال آن به سامانه و دیگر امورات مربوطه شامل کارهای پشتیبانی ، خدماتی، اپراتوری، وزان وثبات را در سال زراعی97 در مناطق چایخیز استانهای گیلان و مازندران به صورت (تعداد نفر) (روز کارکرد)، مناقصه عمومي از طریق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نماید. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشائي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي،مراحل ثبت نام در سايت مذكور ودريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند (اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 41934 -021 دفتر ثبت نام :88969737 و 85193768)
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه 1397/2/16 مي باشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 19 روز دوشنبه تاريخ 97/02/24
مهلت زماني ارائه پيشنهاد و بارگزاري اسناد در سايت بجز پاكت الف : ساعت 15 روز شنبه تاريخ 1397/3/5
توجه: پاكت (الف) سپرده (تضمين) شركت در مناقصه شامل ، ضمانت نامه بانکی به ميزان مبلغ000ر000ر200ر2 ریال مقطوع (دارای سه ماه اعتبار وسه ماه قابل تمديد) درمقابل سازمان چای کشور مي باشد. شركت كنندگان مناقصه بايد پاكت (الف) را درب بسته و لاك و مهر شده در وقت تعیین شده به آدرس : گيلان – لاهیجان ،خیابان ملت ، سازمان چای کشور، دبیر خانه کمیسیون معاملات تحویل و رسيد دريافت دارد. شماره تلفن تماس دريافت اطلاعات بيشتر 42336008 -013
زمان بازگشائي پاكت ها : ساعت 14 روز يكشنبه تاريخ 97/3/6
شرایط اختصاصی شركت كنندگان:
1-شرکت کنندگان در مناقصه نباید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 باشند.
2- از لحاظ مالی توان پرداخت حداقل یک ماه حقوق 420 نفر پرسنل را داشته باشند .
3- ارائه گواهی صلاحیت پیمانکاری در زمینه تامین نیروی انسانی از مراجع ذيربط الزامي است .
4- ارائه مجوز فعاليت از طريق سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان مربوطه الزامي است.
5- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده معتبر در زمان انعقاد قرارداد و شرکت در مناقصه الزامی می باشد.
6- شرکت برنده بایستی دفتر کار به همین منظور در شهرستان لاهیجان افتتاح نماید .
7- رضایت کتبی از آخرین کار با کارفرمای قبلی(طي سنوات قبل) كه مبلغ قرارداد آن بالاي 000ر000ر000ر2 ريال باشد (منضم به قرارداد مربوطه) ارائه نماید.

روابط عمومی سازمان چای کشور

هیچ نظری برای “ آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ” ارسال نشده است.

نظر بدهید