بازدید سرپرست سازمان چای کشور از کارخانجات چایسازی استان مازندران

۲۷ , اردیبهشت , ۱۳۸۹

سرپرست سازمان چای کشور از کارخانجات چایسازی استان مازندران بازدیدکرد.

سرپرست سازمان چای کشور با حضور در جمع کشاورزان چایکار وکارخانه داران چایسازی افزود:امسال کیفیت چای تولیدی چه ازنظر برگ سبز چای وچه از نظر چای خشک تولیدی  در سی سال گذشته بی سابقه بوده است  که جای تقدیر وتشکردارد.

 علی محرر افزود:باید کاری کنیم چای ایرانی به جایگاه واقعی خودش برسد وبازار خود را بین مصرف کنندگان داخلی پیداکند.
وی خاطرنشان کرد:خوشبختانه رقابت بسیارخوبی برای خرید چای داخلی از سوی بخش خصوصی ایجاد شده است وامیدواریم امسال سال شکوفایی صنعت چای کشورباشد.