کمیته فنی ، راهبردی و اتاق فکر محصول چای درسازمان چای کشور تشکیل شد

۲۹ , مهر , ۱۳۹۸

کمیته فنی ،راهبردی و اتاق فکر محصول چای در سالن جلسات سازمان چای کشوربا حضور اعضاء تشکیل جلسه داد.
رییس سازمان چای کشور دراین نشست با ارائه گزارشی از وضعیت بهبود ایجاد شده در زمینه تولید و بازار چای در سال جاری و میزان خرید برگ سبز و تولید چای خشک ، هدف از تشکیل جلسه را تشکیل کمیته راهبردی و فنی چای با تعامل بیشتراجراء و تحقیقات و استفاده از ظرفیتهای موجود برای برنامه ریزی های آتی یادکرد.
مهندس جهانساز افزود:طوری نباشد که فعالیتها توسط سازمان و تحقیقات جدا از هم دنبال شود ، تا حالا تعامل تا حدودی کم بوده و نیاز است که این تعامل و همفکری بیشتر باشدولذا بایستی با هم بنشینیم مسائل و مشکلات بررسی ، نیاز ها توسط اجراء اعلام و تحقیقات و پژوهشکده روی آنها پیگیری و برنامه ریزی داشته باشندو حوزه های معاونت ها چه در سازمان چای و چه پژوهشکده چای با هم بنشینند و موضوعات اولویت داررا مشخص نمایند معاونت های بهبود تولیدات و بازاریابی و تنظیم بازار با معاونت های تخصصی پژوهشکده براساس نیاز باغدار اولویت را مشخص نمایندمعاونت توسعه مدیریت و منابع نیز روی مسائل اعتباری اجراء طرح پیگیری شود ، اعتبارات یک بخش  از طریق صندوق ، بخشی خود پژوهشکده وبخش هم با توجه به سرفصلهای اعتباری ازطریق سازمان تعیین شود.

درادامه این نشست رئیس پژوهشکده چای ضمن تشکر از برگزاری چنین جلسه ، اعلام نمودند که ما علاقمند هستیم تحقیقات و اجراء در کنار هم باشند با هم بنشینیم ، برنامه ها و اولویت ها را مشخص تا نتیجه به باغدار برسد و هدف تشکیل پژوهشکده و تحقیقات نیز بر این اساس بوده که منفعت آن به تولید کننده وباغدار برسد .
وی با ارائه گزارشی ازمیزان خریدبرگ سبز و تولیدچای خشک در بحث آبیاری تحت فشار وپیگیری طرحهای در دست اقدام و اجراء طرح مقایسه ای آبیاری قطره ای و بارانی از تخصیص تسهیلات ارزان قیمت در خصوص آبیاری تحت فشار در باغات چای  و بهزراعی و هرس باغات، بازسازی و بهداشتی نمودن کارخانجات چایسازی و مکانیزاسیون خبر دادند. ایشان تاکید نمودند که مسائل باغات و کارخانجات چایسازی باید با هم دیده شود و پی گیری اولویت ها و نیازهای کمیته راهبردی و فنی را خواستار شدند.
دکتر پاداشت خاطرنشان کرد:تحقیقات در جاهایی برنامه ها و کارهای خوبی انجام داده و در جاهایی  هم ضعفهایی داشته و نیاز است که همکاری داشته باشیم با هم برنامه ریزی واهداف کوتاه مدت و بلندمدت مشخص و آنرا پیگیری و به اجراء برسانیم ، در ارتباط با استفاده از ارقام و برنامه ریزی صورت گرفته با بعضی از کشورها از جمله چین و ترکیه برای ورود ارقام مناسب با منطقه و توسعه آن در باغات برای بلند مدت مدیریت به باغی ، آموزش و طرح همگام با کشاورز و نظام نوین ترویج ، استفاده از ظرفیت صندوق چای ، پروژه الگوی هرس بوته های چای و اصلاح باغات در اراضی شیب دار وحتی در جلگه ، مباحث تغذیه ، آبیاری تحت فشاراحیاء باغات قدیمی و رها شده سخنانی ایراد نمودند .

درادامه این نشست مدیرعامل صندوق تولید چای ، هر یک از معاونین سازمان چای و پژوهشکده و سایر اعضاء در خصوص مباحث زیر مواردی را مطرح نمودند از جمله حمایت صندوق از طرح باغ – کارخانه و تحقیقات که همه در کنار هم دیده شوند و حمایت صنـدوق از طرحهایی که نیاز باغدار برطرف نمایـد. مهندس طاهرزاده افزود:اولویت بندی برنامه ها و طرحها که شامل طرحهای بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت ، ایجاد برنامه هایی که اثر بخشی بیشتر باشد باعث افزایش انگیزه در تولید کننده و باغدار گردد. و در نهایت ضریب خودکفایی افزایش یابد ، مناطق و عرض های جغرافیایی مناسب تولید چای ، افزایش نیاز مصرفی چای با توجه به افزایش جمعیت در آتی ، مسائل بهزراعی باغات و استفاده از ارقام مناسب برای جایگزینی براساس برنامه های بلندمدت ، میان مدت و کوتاه مدت – مسائل pH خاک و تغذیه باغات ، شناسائی و معرفی اهمیت تولید چای چه از لحاظ اقتصادی  واشتغال و چه از لحاظ مسائل زیست محیطی و نقش مؤثر آن در جلوگیری از فرسایش خاک بر اثر سیلابها و بارندگیهای شدید ، استفاده از اعتبارات پژوهشی بر اساس برنامه ها واولویت طرحهای پژوهشی که نیاز فعلی می باشد ، تسریع در پیگیری برنامه های اولویت دار با توجه سال رونق تولید ، استفاده از اعتبارات صندوق بصورت تسهیلاتی بر باغداران و کارخانجات چایسازی براساس نیاز فعلی و اولویت برنامه ها با سود پایین بصورت جاری و سرمایه ای ، پیگیری طرحهای آبیاری تحت فشار خصوصاً طرحهای گروهی که از دهه سال هفتاد انجام و بازسازی و مرمت شبکه ها ، بحث رسانه ای کردن واطلاع رسانی برنامه ها و طرحهای دردست اجراء، هماهنگی با ادارات چای شهرستان جهت همکاری و استفاده از ظرفیت کارشناسان و محققین معین که به شهرستانها از طریق پژوهشکده معرفی شده در قالب طرح نظام نوین آموزش و ترویج و پهنه بندی کشاورزی و سایر موارد مرتبط در خاتمه پس از بحث وتبادل نظر مواردی بشرح ذیل  مصوب گردید .

1- مقرر شدکمیته فنی ، راهبردی واتاق فکر برای استفاده از نظرات و پیشنهادات برای برنامه ریزی های آتی در سازمان چای با اعضاء حاضر در جلسه تشکیل و صدور ابلاغ برای اعضاء از طرف سازمان چای با امضاء ریاست سازمان چای کشور بعنوان رئیس کمیته صادر گردد .

2- مقرر گردید جهت برنامه ریزی برای تعیین اولویت ها ، جلسه کمیته طی هفته آتی در سازمان تشکیل تا متعاقب آن نشست مشترک معاونت ها تخصصی سازمان با معاونت های پژوهشکده انجام و نیازها و اولویت ها برای بخش تولید چای مشخص شود .

3- مقرر شد در محل سازمان چای یک اتاقی بعنوان دبیرخانه کمیته راهبردی تعیین و آقای مهندس مشتاق بعنوان مسئول دبیرخانه مشخص تا هماهنگی های لازم توسط دبیرخانه صورت گیرد.

4- با توجه به تعیین 25 نفر محقق معین از سوی پژوهشکده چای برای حضور در شهرستانهای مناطق  چایخیز درطرح نظام نوین آموزش ترویج و پهنه بندی ، هماهنگی لازم با ادارات چای شهرستان از طریق دبیرخانه برای معرفی یک نفر کارشناس پیگیر مسائل تحقیقاتی و آموزشی انجام گیرد .

 

 

هیچ نظری برای “ کمیته فنی ، راهبردی و اتاق فکر محصول چای درسازمان چای کشور تشکیل شد ” ارسال نشده است.

نظر بدهید