جدیدترین اخبار سازمان
سایر اخبار کشاورزی

مزایده شماره 95/25 در خصوص 2000 تن چای خشک سنواتی تاریخ گذشته انبار رباط‌کریم خرمشهر

486393_tDa2Cyim

مزایده شماره 95/25 در خصوص 2000 تن چای خشک سنواتی تاریخ گذشته انبار رباط‌کریم خرمشهر   چهارشنبه 8 دی 1395   بانک ملی ایران در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده‌‌های عمومی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی‌دولت به شرح جدول ذیل اقدام نماید . شماره ‌مزایده مرجع شماره مزایده ثبت در سامانه ستاد شرح کالا […]

8 , دی , 1395 | ادامه خبر

مزایده شماره 95/24 در خصوص 1550 تن چای خشک سنواتی تاریخ گذشته انبارلاکان رشت

486393_tDa2Cyim

مزایده شماره 95/24 در خصوص 1550 تن چای خشک سنواتی تاریخ گذشته انبارلاکان رشت   چهارشنبه 8 دی 1395   بانک ملی ایران در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده‌‌های عمومی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی‌دولت به شرح جدول ذیل اقدام نماید .   شماره ‌مزایده مرجع شماره مزایده ثبت در سامانه ستاد شرح کالا […]

8 , دی , 1395 | ادامه خبر

آگهی مناقصه عمومی ( فراخوان) یک مرحله ای

مناقصه[1]

 سازمان چای کشور در نظر دارد به استناد مجوز شماره 4096/ت 51008/هـ مورخ20/1/94 هیات محترم وزیران جهت تامین نیروی انسانی( فصلی) مورد نیاز خود درامر نظارت بر خرید برگ سبز چای ،احصای آمار و اطلاعات خرید روزانه چای و انتقال آن به سامانه و دیگر امورات مربوطه شامل کارهای پشتیبانی،خدماتی،اپراتوری، وزان وثبات را در سال […]

2 , اردیبهشت , 1394 | ادامه خبر