جدیدترین اخبار سازمان
سایر اخبار کشاورزی

صد درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد.

تمامي مطالبات چاي كاران ده شهرستان استانهاي گيلان و مازندران در سال ٩٥ بطور كامل پرداخت گرديد

30 , اسفند , 1395 | ادامه خبر

بازدیدمعاونان سازمان چای کشوراز نمایشگاه چای درتهران

ن4

درنخستین روزبرگزاری نمایشگاه چای درهتل پارسیان استقلال تهران ،مهندس خردادپورمعاون بازاریابی وتنطیم بازار،مهندس ارشدی معاون بهبودوتولیدات چای وهمچنین باقرنژاد مدیرحراست سازمان چای کشورازاین نمایشگاه بازدیدکردند.

27 , آبان , 1393 | ادامه خبر

مهندس گودرزخردادپورمعاون جدیدبازاریابی وتنظیم بازارسازمان چای کشورمنصوب شد

ف3

طی حکمی از سوی رئیس سازمان چای کشور، مهندس گودرزخردادپوربعنوان معاون جدیدبازاریابی وتنظیم بازارسازمان چای کشورمنصوب شد.

24 , آبان , 1393 | ادامه خبر

معاون جدیدبازاریابی وتنظیم بازارسازمان چای کشورمعرفی شد

ف1

مراسم تودیع ومعارفه معاونان قدیم وجدید بازاریابی وتنظیم بازارسازمان چای کشوربا حضوررئیس سازمان،معاونان ومدیران ستادی وهمچنین روسای ادارات شهرستانها درسالن اجتماعات سازمان چای کشوربرگزارشد.

24 , آبان , 1393 | ادامه خبر